Game 39173

bot1 Jon Bannister : : anybot_r282.py (v5)
bot2 Dominik K : : lightgambler.py
Result bot1 won
Moves 323325244522534334205545411
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
..OX...
.......
.......
.......
.......
...X...
..OX...
.......
.......
.......
...O...
...X...
..OX...
.......
.......
.......
...O...
..XX...
..OX...
.......
.......
.......
...O...
..XX...
..OX.O.
.......
.......
.......
..XO...
..XX...
..OX.O.
.......
.......
.......
..XO...
..XX...
..OXOO.
.......
.......
.......
..XO...
..XXX..
..OXOO.
.......
.......
.......
..XO...
..XXXO.
..OXOO.
.......
.......
..X....
..XO...
..XXXO.
..OXOO.
.......
..O....
..X....
..XO...
..XXXO.
..OXOO.
.......
..O....
..X....
..XO.X.
..XXXO.
..OXOO.
.......
..O....
..XO...
..XO.X.
..XXXO.
..OXOO.
.......
..O....
..XO...
..XOXX.
..XXXO.
..OXOO.
.......
..OO...
..XO...
..XOXX.
..XXXO.
..OXOO.
...X...
..OO...
..XO...
..XOXX.
..XXXO.
..OXOO.
...X...
..OO...
..XOO..
..XOXX.
..XXXO.
..OXOO.
..XX...
..OO...
..XOO..
..XOXX.
..XXXO.
..OXOO.
..XX...
..OO...
..XOO..
..XOXX.
..XXXO.
O.OXOO.
..XX...
..OO...
..XOOX.
..XOXX.
..XXXO.
O.OXOO.
..XX...
..OO.O.
..XOOX.
..XOXX.
..XXXO.
O.OXOO.
..XX...
..OOXO.
..XOOX.
..XOXX.
..XXXO.
O.OXOO.
..XX.O.
..OOXO.
..XOOX.
..XOXX.
..XXXO.
O.OXOO.
..XXXO.
..OOXO.
..XOOX.
..XOXX.
..XXXO.
O.OXOO.
..XXXO.
..OOXO.
..XOOX.
..XOXX.
..XXXO.
OOOXOO.
..XXXO.
..OOXO.
..XOOX.
..XOXX.
.XXXXO.
OOOXOO.