Game 39166

bot1 Dominik K : : lightgambler.py
bot2 Jon Bannister : : anybot_r282.py (v5)
Result bot2 won
Moves 2332333222351101511125444544
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..X....
.......
.......
.......
.......
.......
..XO...
.......
.......
.......
.......
...X...
..XO...
.......
.......
.......
.......
..OX...
..XO...
.......
.......
.......
...X...
..OX...
..XO...
.......
.......
...O...
...X...
..OX...
..XO...
.......
...X...
...O...
...X...
..OX...
..XO...
.......
...X...
...O...
..OX...
..OX...
..XO...
.......
...X...
..XO...
..OX...
..OX...
..XO...
.......
..OX...
..XO...
..OX...
..OX...
..XO...
...X...
..OX...
..XO...
..OX...
..OX...
..XO...
...X...
..OX...
..XO...
..OX...
..OX...
..XO.O.
...X...
..OX...
..XO...
..OX...
..OX...
.XXO.O.
...X...
..OX...
..XO...
..OX...
.OOX...
.XXO.O.
...X...
..OX...
..XO...
..OX...
.OOX...
XXXO.O.
...X...
..OX...
..XO...
.OOX...
.OOX...
XXXO.O.
...X...
..OX...
..XO...
.OOX...
.OOX.X.
XXXO.O.
...X...
..OX...
.OXO...
.OOX...
.OOX.X.
XXXO.O.
...X...
.XOX...
.OXO...
.OOX...
.OOX.X.
XXXO.O.
.O.X...
.XOX...
.OXO...
.OOX...
.OOX.X.
XXXO.O.
.OXX...
.XOX...
.OXO...
.OOX...
.OOX.X.
XXXO.O.
.OXX...
.XOX...
.OXO...
.OOX.O.
.OOX.X.
XXXO.O.
.OXX...
.XOX...
.OXO...
.OOX.O.
.OOX.X.
XXXOXO.
.OXX...
.XOX...
.OXO...
.OOX.O.
.OOXOX.
XXXOXO.
.OXX...
.XOX...
.OXO...
.OOXXO.
.OOXOX.
XXXOXO.
.OXX...
.XOX...
.OXO.O.
.OOXXO.
.OOXOX.
XXXOXO.
.OXX...
.XOX...
.OXOXO.
.OOXXO.
.OOXOX.
XXXOXO.
.OXX...
.XOXO..
.OXOXO.
.OOXXO.
.OOXOX.
XXXOXO.