Game 39163

bot1 Robert Seaman : : not_minimax.py (v25)
bot2 Dominik K : : lightgambler.py
Result bot1 won
Moves 3321224543441334121124312656066556000
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
...O...
...X...
.......
.......
.......
.......
...O...
..XX...
.......
.......
.......
.......
...O...
.OXX...
.......
.......
.......
.......
..XO...
.OXX...
.......
.......
.......
..O....
..XO...
.OXX...
.......
.......
.......
..O....
..XO...
.OXXX..
.......
.......
.......
..O....
..XO...
.OXXXO.
.......
.......
.......
..O....
..XOX..
.OXXXO.
.......
.......
.......
..OO...
..XOX..
.OXXXO.
.......
.......
.......
..OOX..
..XOX..
.OXXXO.
.......
.......
....O..
..OOX..
..XOX..
.OXXXO.
.......
.......
....O..
..OOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
.......
...OO..
..OOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
...X...
...OO..
..OOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
...XO..
...OO..
..OOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
...XO..
...OO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
...XO..
..OOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
...XO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
.O.XO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.......
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
....O..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
...XO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.O.XO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXO.
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOX..
.OXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOXX.
.OXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOXXO
.OXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX..
.XXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO..
.XOOX.O
.XXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO.X
.XOOX.O
.XXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOO.X
.XOOXOO
.XXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO..
.XOOOXX
.XOOXOO
.XXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO.O
.XOOOXX
.XOOXOO
.XXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO.O
.XOOOXX
.XOOXOO
XXXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO.O
.XOOOXX
OXOOXOO
XXXOXXO
XOXXXOO
.OXXO..
.OXXO.O
XXOOOXX
OXOOXOO
XXXOXXO
XOXXXOO