Game 39143

bot1 Martijn Pieters : : zopatista.py (v9)
bot2 Dominik K : : lightgambler.py
Result bot1 won
Moves 3133333225111112244
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
.O.X...
.......
.......
.......
.......
...X...
.O.X...
.......
.......
.......
...O...
...X...
.O.X...
.......
.......
...X...
...O...
...X...
.O.X...
.......
...O...
...X...
...O...
...X...
.O.X...
...X...
...O...
...X...
...O...
...X...
.O.X...
...X...
...O...
...X...
...O...
...X...
.OOX...
...X...
...O...
...X...
...O...
..XX...
.OOX...
...X...
...O...
...X...
...O...
..XX...
.OOX.O.
...X...
...O...
...X...
...O...
.XXX...
.OOX.O.
...X...
...O...
...X...
.O.O...
.XXX...
.OOX.O.
...X...
...O...
.X.X...
.O.O...
.XXX...
.OOX.O.
...X...
.O.O...
.X.X...
.O.O...
.XXX...
.OOX.O.
.X.X...
.O.O...
.X.X...
.O.O...
.XXX...
.OOX.O.
.X.X...
.O.O...
.X.X...
.OOO...
.XXX...
.OOX.O.
.X.X...
.O.O...
.XXX...
.OOO...
.XXX...
.OOX.O.
.X.X...
.O.O...
.XXX...
.OOO...
.XXX...
.OOXOO.
.X.X...
.O.O...
.XXX...
.OOO...
.XXXX..
.OOXOO.