Game 39131

bot1 Daniel Patrick : : error_unable_to_connect4.py (v2)
bot2 Dominik K : : lightgambler.py
Result bot1 won
Moves 3425321033445214242320030600111
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
...XO..
.......
.......
.......
.......
.......
..XXO..
.......
.......
.......
.......
.......
..XXOO.
.......
.......
.......
.......
...X...
..XXOO.
.......
.......
.......
.......
..OX...
..XXOO.
.......
.......
.......
.......
..OX...
.XXXOO.
.......
.......
.......
.......
..OX...
OXXXOO.
.......
.......
.......
...X...
..OX...
OXXXOO.
.......
.......
...O...
...X...
..OX...
OXXXOO.
.......
.......
...O...
...X...
..OXX..
OXXXOO.
.......
.......
...O...
...XO..
..OXX..
OXXXOO.
.......
.......
...O...
...XO..
..OXXX.
OXXXOO.
.......
.......
...O...
..OXO..
..OXXX.
OXXXOO.
.......
.......
...O...
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
.......
.......
...OO..
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
.......
.......
..XOO..
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
.......
....O..
..XOO..
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
.......
..X.O..
..XOO..
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
.......
..XOO..
..XOO..
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
..X....
..XOO..
..XOO..
..OXO..
.XOXXX.
OXXXOO.
..X....
..XOO..
..XOO..
..OXO..
OXOXXX.
OXXXOO.
..X....
..XOO..
..XOO..
X.OXO..
OXOXXX.
OXXXOO.
..XO...
..XOO..
..XOO..
X.OXO..
OXOXXX.
OXXXOO.
..XO...
..XOO..
X.XOO..
X.OXO..
OXOXXX.
OXXXOO.
..XO...
..XOO..
X.XOO..
X.OXO..
OXOXXX.
OXXXOOO
..XO...
X.XOO..
X.XOO..
X.OXO..
OXOXXX.
OXXXOOO
O.XO...
X.XOO..
X.XOO..
X.OXO..
OXOXXX.
OXXXOOO
O.XO...
X.XOO..
X.XOO..
XXOXO..
OXOXXX.
OXXXOOO
O.XO...
X.XOO..
XOXOO..
XXOXO..
OXOXXX.
OXXXOOO
O.XO...
XXXOO..
XOXOO..
XXOXO..
OXOXXX.
OXXXOOO