Game 38995

bot1 Martijn Pieters : : zopatista.py (v24)
bot2 Tom Campbell : : winblockprevent.py (v5)
Result bot1 won
Moves 333334414144324115050151555000022
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
...O...
...X...
.......
.......
.......
...X...
...O...
...X...
.......
.......
...O...
...X...
...O...
...X...
.......
...X...
...O...
...X...
...O...
...X...
.......
...X...
...O...
...X...
...O...
...XO..
.......
...X...
...O...
...X...
...OX..
...XO..
.......
...X...
...O...
...X...
...OX..
.O.XO..
.......
...X...
...O...
...XX..
...OX..
.O.XO..
.......
...X...
...O...
...XX..
.O.OX..
.O.XO..
.......
...X...
...OX..
...XX..
.O.OX..
.O.XO..
.......
...XO..
...OX..
...XX..
.O.OX..
.O.XO..
...X...
...XO..
...OX..
...XX..
.O.OX..
.O.XO..
...X...
...XO..
...OX..
...XX..
.O.OX..
.OOXO..
...XX..
...XO..
...OX..
...XX..
.O.OX..
.OOXO..
...XX..
...XO..
...OX..
.O.XX..
.O.OX..
.OOXO..
...XX..
...XO..
.X.OX..
.O.XX..
.O.OX..
.OOXO..
...XX..
...XO..
.X.OX..
.O.XX..
.O.OX..
.OOXOO.
...XX..
...XO..
.X.OX..
.O.XX..
.O.OX..
XOOXOO.
...XX..
...XO..
.X.OX..
.O.XX..
.O.OXO.
XOOXOO.
...XX..
...XO..
.X.OX..
.O.XX..
XO.OXO.
XOOXOO.
...XX..
.O.XO..
.X.OX..
.O.XX..
XO.OXO.
XOOXOO.
...XX..
.O.XO..
.X.OX..
.O.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XX..
.O.XO..
.X.OX..
.O.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XX..
.O.XO..
.X.OXX.
.O.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XX..
.O.XOO.
.X.OXX.
.O.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XXX.
.O.XOO.
.X.OXX.
.O.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XXX.
.O.XOO.
.X.OXX.
OO.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XXX.
.O.XOO.
XX.OXX.
OO.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
.O.XXX.
OO.XOO.
XX.OXX.
OO.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
XO.XXX.
OO.XOO.
XX.OXX.
OO.XXX.
XO.OXO.
XOOXOO.
XO.XXX.
OO.XOO.
XX.OXX.
OO.XXX.
XOOOXO.
XOOXOO.
XO.XXX.
OO.XOO.
XX.OXX.
OOXXXX.
XOOOXO.
XOOXOO.