Game 38912

bot1 Joe Jordan : : jbot2.py (v4)
bot2 Martijn Pieters : : zopatista.py (v24)
Result bot2 won
Moves 2433010300242254433354556664221161
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..X....
.......
.......
.......
.......
.......
..X.O..
.......
.......
.......
.......
.......
..XXO..
.......
.......
.......
.......
...O...
..XXO..
.......
.......
.......
.......
...O...
X.XXO..
.......
.......
.......
.......
...O...
XOXXO..
.......
.......
.......
.......
X..O...
XOXXO..
.......
.......
.......
...O...
X..O...
XOXXO..
.......
.......
.......
X..O...
X..O...
XOXXO..
.......
.......
O......
X..O...
X..O...
XOXXO..
.......
.......
O......
X..O...
X.XO...
XOXXO..
.......
.......
O......
X..O...
X.XOO..
XOXXO..
.......
.......
O......
X.XO...
X.XOO..
XOXXO..
.......
.......
O.O....
X.XO...
X.XOO..
XOXXO..
.......
.......
O.O....
X.XO...
X.XOO..
XOXXOX.
.......
.......
O.O....
X.XOO..
X.XOO..
XOXXOX.
.......
.......
O.O.X..
X.XOO..
X.XOO..
XOXXOX.
.......
.......
O.OOX..
X.XOO..
X.XOO..
XOXXOX.
.......
...X...
O.OOX..
X.XOO..
X.XOO..
XOXXOX.
...O...
...X...
O.OOX..
X.XOO..
X.XOO..
XOXXOX.
...O...
...X...
O.OOX..
X.XOO..
X.XOOX.
XOXXOX.
...O...
...XO..
O.OOX..
X.XOO..
X.XOOX.
XOXXOX.
...O...
...XO..
O.OOX..
X.XOOX.
X.XOOX.
XOXXOX.
...O...
...XO..
O.OOXO.
X.XOOX.
X.XOOX.
XOXXOX.
...O...
...XO..
O.OOXO.
X.XOOX.
X.XOOX.
XOXXOXX
...O...
...XO..
O.OOXO.
X.XOOX.
X.XOOXO
XOXXOXX
...O...
...XO..
O.OOXO.
X.XOOXX
X.XOOXO
XOXXOXX
...OO..
...XO..
O.OOXO.
X.XOOXX
X.XOOXO
XOXXOXX
...OO..
..XXO..
O.OOXO.
X.XOOXX
X.XOOXO
XOXXOXX
..OOO..
..XXO..
O.OOXO.
X.XOOXX
X.XOOXO
XOXXOXX
..OOO..
..XXO..
O.OOXO.
X.XOOXX
XXXOOXO
XOXXOXX
..OOO..
..XXO..
O.OOXO.
XOXOOXX
XXXOOXO
XOXXOXX
..OOO..
..XXO..
O.OOXOX
XOXOOXX
XXXOOXO
XOXXOXX
..OOO..
..XXO..
OOOOXOX
XOXOOXX
XXXOOXO
XOXXOXX