Game 38847

bot1 Martijn Pieters : : zopatista.py (v24)
bot2 house : : antagonist.py
Result bot1 won
Moves 36343334423255254644566656002225111
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
...X..O
.......
.......
.......
.......
...X...
...X..O
.......
.......
.......
.......
...X...
...XO.O
.......
.......
.......
...X...
...X...
...XO.O
.......
.......
...O...
...X...
...X...
...XO.O
.......
...X...
...O...
...X...
...X...
...XO.O
.......
...X...
...O...
...X...
...XO..
...XO.O
.......
...X...
...O...
...XX..
...XO..
...XO.O
.......
...X...
...O...
...XX..
...XO..
..OXO.O
...X...
...X...
...O...
...XX..
...XO..
..OXO.O
...X...
...X...
...O...
...XX..
..OXO..
..OXO.O
...X...
...X...
...O...
...XX..
..OXO..
..OXOXO
...X...
...X...
...O...
...XX..
..OXOO.
..OXOXO
...X...
...X...
...O...
..XXX..
..OXOO.
..OXOXO
...X...
...X...
...O...
..XXXO.
..OXOO.
..OXOXO
...X...
...X...
...OX..
..XXXO.
..OXOO.
..OXOXO
...X...
...X...
...OX..
..XXXO.
..OXOOO
..OXOXO
...X...
...XX..
...OX..
..XXXO.
..OXOOO
..OXOXO
...XO..
...XX..
...OX..
..XXXO.
..OXOOO
..OXOXO
...XO..
...XX..
...OXX.
..XXXO.
..OXOOO
..OXOXO
...XO..
...XX..
...OXX.
..XXXOO
..OXOOO
..OXOXO
...XO..
...XX..
...OXXX
..XXXOO
..OXOOO
..OXOXO
...XO..
...XX.O
...OXXX
..XXXOO
..OXOOO
..OXOXO
...XO..
...XXXO
...OXXX
..XXXOO
..OXOOO
..OXOXO
...XO.O
...XXXO
...OXXX
..XXXOO
..OXOOO
..OXOXO
...XO.O
...XXXO
...OXXX
..XXXOO
..OXOOO
X.OXOXO
...XO.O
...XXXO
...OXXX
..XXXOO
O.OXOOO
X.OXOXO
...XO.O
...XXXO
..XOXXX
..XXXOO
O.OXOOO
X.OXOXO
...XO.O
..OXXXO
..XOXXX
..XXXOO
O.OXOOO
X.OXOXO
..XXO.O
..OXXXO
..XOXXX
..XXXOO
O.OXOOO
X.OXOXO
..XXOOO
..OXXXO
..XOXXX
..XXXOO
O.OXOOO
X.OXOXO
..XXOOO
..OXXXO
..XOXXX
..XXXOO
O.OXOOO
XXOXOXO
..XXOOO
..OXXXO
..XOXXX
..XXXOO
OOOXOOO
XXOXOXO
..XXOOO
..OXXXO
..XOXXX
.XXXXOO
OOOXOOO
XXOXOXO