Game 38481

bot1 Stefano Chiodino : : bot.py (v2)
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 43340342201220436451
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
....X..
.......
.......
.......
.......
.......
...OX..
.......
.......
.......
.......
...X...
...OX..
.......
.......
.......
.......
...XO..
...OX..
.......
.......
.......
.......
...XO..
X..OX..
.......
.......
.......
...O...
...XO..
X..OX..
.......
.......
.......
...OX..
...XO..
X..OX..
.......
.......
.......
...OX..
...XO..
X.OOX..
.......
.......
.......
...OX..
..XXO..
X.OOX..
.......
.......
.......
...OX..
O.XXO..
X.OOX..
.......
.......
.......
...OX..
O.XXO..
XXOOX..
.......
.......
.......
..OOX..
O.XXO..
XXOOX..
.......
.......
..X....
..OOX..
O.XXO..
XXOOX..
.......
.......
..X....
O.OOX..
O.XXO..
XXOOX..
.......
.......
..X.X..
O.OOX..
O.XXO..
XXOOX..
.......
.......
..XOX..
O.OOX..
O.XXO..
XXOOX..
.......
.......
..XOX..
O.OOX..
O.XXO..
XXOOX.X
.......
....O..
..XOX..
O.OOX..
O.XXO..
XXOOX.X
.......
....O..
..XOX..
O.OOX..
O.XXO..
XXOOXXX
.......
....O..
..XOX..
O.OOX..
OOXXO..
XXOOXXX