Game 38476

bot1 Stefano Chiodino : : bot.py (v2)
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 4354231261
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
....X..
.......
.......
.......
.......
.......
...OX..
.......
.......
.......
.......
.......
...OXX.
.......
.......
.......
.......
....O..
...OXX.
.......
.......
.......
.......
....O..
..XOXX.
.......
.......
.......
.......
...OO..
..XOXX.
.......
.......
.......
.......
...OO..
.XXOXX.
.......
.......
.......
.......
..OOO..
.XXOXX.
.......
.......
.......
.......
..OOO..
.XXOXXX
.......
.......
.......
.......
.OOOO..
.XXOXXX