Game 38472

bot1 Stefano Chiodino : : bot.py (v2)
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 43234343
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
....X..
.......
.......
.......
.......
.......
...OX..
.......
.......
.......
.......
.......
..XOX..
.......
.......
.......
.......
...O...
..XOX..
.......
.......
.......
.......
...OX..
..XOX..
.......
.......
.......
...O...
...OX..
..XOX..
.......
.......
.......
...OX..
...OX..
..XOX..
.......
.......
...O...
...OX..
...OX..
..XOX..