Game 38470

bot1 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
bot2 Stefano Chiodino : : bot.py (v2)
Result bot1 won
Moves 34363326110
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
...XO..
.......
.......
.......
.......
...X...
...XO..
.......
.......
.......
.......
...X...
...XO.O
.......
.......
.......
...X...
...X...
...XO.O
.......
.......
...O...
...X...
...X...
...XO.O
.......
.......
...O...
...X...
...X...
..XXO.O
.......
.......
...O...
...X...
...X..O
..XXO.O
.......
.......
...O...
...X...
...X..O
.XXXO.O
.......
.......
...O...
...X...
.O.X..O
.XXXO.O
.......
.......
...O...
...X...
.O.X..O
XXXXO.O