Game 38469

bot1 Stefano Chiodino : : bot.py (v2)
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 43035363
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
....X..
.......
.......
.......
.......
.......
...OX..
.......
.......
.......
.......
.......
X..OX..
.......
.......
.......
.......
...O...
X..OX..
.......
.......
.......
.......
...O...
X..OXX.
.......
.......
.......
...O...
...O...
X..OXX.
.......
.......
.......
...O...
...O...
X..OXXX
.......
.......
...O...
...O...
...O...
X..OXXX