Game 38467

bot1 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
bot2 Stefano Chiodino : : bot.py (v2)
Result bot1 won
Moves 3044231
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
O..X...
.......
.......
.......
.......
.......
O..XX..
.......
.......
.......
.......
....O..
O..XX..
.......
.......
.......
.......
....O..
O.XXX..
.......
.......
.......
.......
...OO..
O.XXX..
.......
.......
.......
.......
...OO..
OXXXX..