Game 38454

bot1 Peter Inglesby : : random.py
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 5355231313
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.....X.
.......
.......
.......
.......
.......
...O.X.
.......
.......
.......
.......
.....X.
...O.X.
.......
.......
.......
.....O.
.....X.
...O.X.
.......
.......
.......
.....O.
.....X.
..XO.X.
.......
.......
.......
.....O.
...O.X.
..XO.X.
.......
.......
.......
.....O.
...O.X.
.XXO.X.
.......
.......
.......
...O.O.
...O.X.
.XXO.X.
.......
.......
.......
...O.O.
.X.O.X.
.XXO.X.
.......
.......
...O...
...O.O.
.X.O.X.
.XXO.X.