Game 38453

bot1 Peter Inglesby : : random.py
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 13344512
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.X.....
.......
.......
.......
.......
.......
.X.O...
.......
.......
.......
.......
...X...
.X.O...
.......
.......
.......
.......
...X...
.X.OO..
.......
.......
.......
.......
...XX..
.X.OO..
.......
.......
.......
.......
...XX..
.X.OOO.
.......
.......
.......
.......
.X.XX..
.X.OOO.
.......
.......
.......
.......
.X.XX..
.XOOOO.