Game 38452

bot1 Peter Inglesby : : random.py
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 53025134
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.....X.
.......
.......
.......
.......
.......
...O.X.
.......
.......
.......
.......
.......
X..O.X.
.......
.......
.......
.......
.......
X.OO.X.
.......
.......
.......
.......
.....X.
X.OO.X.
.......
.......
.......
.......
.....X.
XOOO.X.
.......
.......
.......
.......
...X.X.
XOOO.X.
.......
.......
.......
.......
...X.X.
XOOOOX.