Game 38450

bot1 Peter Inglesby : : random.py
bot2 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
Result bot2 won
Moves 63026451
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
......X
.......
.......
.......
.......
.......
...O..X
.......
.......
.......
.......
.......
X..O..X
.......
.......
.......
.......
.......
X.OO..X
.......
.......
.......
.......
......X
X.OO..X
.......
.......
.......
.......
......X
X.OOO.X
.......
.......
.......
.......
......X
X.OOOXX
.......
.......
.......
.......
......X
XOOOOXX