Game 38446

bot1 Séverin Hatt : : romuald_no_last_check.py (v1)
bot2 Peter Inglesby : : random.py
Result bot1 won
Moves 32203440343
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
..OX...
.......
.......
.......
.......
..X....
..OX...
.......
.......
.......
.......
..X....
O.OX...
.......
.......
.......
.......
..XX...
O.OX...
.......
.......
.......
.......
..XX...
O.OXO..
.......
.......
.......
.......
..XXX..
O.OXO..
.......
.......
.......
.......
O.XXX..
O.OXO..
.......
.......
.......
...X...
O.XXX..
O.OXO..
.......
.......
.......
...XO..
O.XXX..
O.OXO..
.......
.......
...X...
...XO..
O.XXX..
O.OXO..