Game 36861

bot1 Robert Seaman : : not_minimax.py (v25)
bot2 house : : antagonist.py
Result bot1 won
Moves 3033344342260644202200111
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
O..X...
.......
.......
.......
.......
...X...
O..X...
.......
.......
.......
...O...
...X...
O..X...
.......
.......
...X...
...O...
...X...
O..X...
.......
.......
...X...
...O...
...X...
O..XO..
.......
.......
...X...
...O...
...XX..
O..XO..
.......
...O...
...X...
...O...
...XX..
O..XO..
.......
...O...
...X...
...OX..
...XX..
O..XO..
.......
...O...
...X...
...OX..
...XX..
O.OXO..
.......
...O...
...X...
...OX..
..XXX..
O.OXO..
.......
...O...
...X...
...OX..
..XXX..
O.OXO.O
.......
...O...
...X...
...OX..
X.XXX..
O.OXO.O
.......
...O...
...X...
...OX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
...O...
...XX..
...OX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
...OO..
...XX..
...OX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
...OO..
...XX..
..XOX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
...OO..
...XX..
O.XOX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
...OO..
..XXX..
O.XOX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
..OOO..
..XXX..
O.XOX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
..OOO..
X.XXX..
O.XOX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
O.OOO..
X.XXX..
O.XOX..
X.XXX.O
O.OXO.O
.......
O.OOO..
X.XXX..
O.XOX..
X.XXX.O
OXOXO.O
.......
O.OOO..
X.XXX..
O.XOX..
XOXXX.O
OXOXO.O
.......
O.OOO..
X.XXX..
OXXOX..
XOXXX.O
OXOXO.O