Game 36848

bot1 Robert Seaman : : not_minimax.py (v25)
bot2 house : : antagonist.py
Result bot1 won
Moves 344035536634566
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
...XO..
.......
.......
.......
.......
....X..
...XO..
.......
.......
.......
.......
....X..
O..XO..
.......
.......
.......
.......
...XX..
O..XO..
.......
.......
.......
.......
...XX..
O..XOO.
.......
.......
.......
.......
...XXX.
O..XOO.
.......
.......
.......
...O...
...XXX.
O..XOO.
.......
.......
.......
...O...
...XXX.
O..XOOX
.......
.......
.......
...O...
...XXXO
O..XOOX
.......
.......
...X...
...O...
...XXXO
O..XOOX
.......
.......
...X...
...OO..
...XXXO
O..XOOX
.......
.......
...X...
...OOX.
...XXXO
O..XOOX
.......
.......
...X...
...OOXO
...XXXO
O..XOOX
.......
.......
...X..X
...OOXO
...XXXO
O..XOOX