Game 36498

bot1 Robert Seaman : : not_minimax.py (v24)
bot2 Jon Bannister : : anybot_r282.py (v6)
Result bot1 won
Moves 33242434413223241355555
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
...O...
...X...
.......
.......
.......
.......
...O...
..XX...
.......
.......
.......
.......
...O...
..XXO..
.......
.......
.......
.......
..XO...
..XXO..
.......
.......
.......
.......
..XOO..
..XXO..
.......
.......
.......
...X...
..XOO..
..XXO..
.......
.......
.......
...XO..
..XOO..
..XXO..
.......
.......
....X..
...XO..
..XOO..
..XXO..
.......
.......
....X..
...XO..
..XOO..
.OXXO..
.......
.......
...XX..
...XO..
..XOO..
.OXXO..
.......
.......
...XX..
..OXO..
..XOO..
.OXXO..
.......
.......
..XXX..
..OXO..
..XOO..
.OXXO..
.......
...O...
..XXX..
..OXO..
..XOO..
.OXXO..
.......
..XO...
..XXX..
..OXO..
..XOO..
.OXXO..
.......
..XOO..
..XXX..
..OXO..
..XOO..
.OXXO..
.......
..XOO..
..XXX..
..OXO..
.XXOO..
.OXXO..
...O...
..XOO..
..XXX..
..OXO..
.XXOO..
.OXXO..
...O...
..XOO..
..XXX..
..OXO..
.XXOO..
.OXXOX.
...O...
..XOO..
..XXX..
..OXO..
.XXOOO.
.OXXOX.
...O...
..XOO..
..XXX..
..OXOX.
.XXOOO.
.OXXOX.
...O...
..XOO..
..XXXO.
..OXOX.
.XXOOO.
.OXXOX.
...O...
..XOOX.
..XXXO.
..OXOX.
.XXOOO.
.OXXOX.