Game 34352

bot1 Robert Howlett : : smart11.py (v1)
bot2 Robert Seaman : : not_minimax.py (v22)
Result bot2 won
Moves 323332322345442414455020600060666655
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
..OX...
.......
.......
.......
.......
...X...
..OX...
.......
.......
.......
...O...
...X...
..OX...
.......
.......
...X...
...O...
...X...
..OX...
.......
.......
...X...
...O...
..OX...
..OX...
.......
...X...
...X...
...O...
..OX...
..OX...
.......
...X...
...X...
..OO...
..OX...
..OX...
.......
...X...
..XX...
..OO...
..OX...
..OX...
...O...
...X...
..XX...
..OO...
..OX...
..OX...
...O...
...X...
..XX...
..OO...
..OX...
..OXX..
...O...
...X...
..XX...
..OO...
..OX...
..OXXO.
...O...
...X...
..XX...
..OO...
..OXX..
..OXXO.
...O...
...X...
..XX...
..OOO..
..OXX..
..OXXO.
...O...
..XX...
..XX...
..OOO..
..OXX..
..OXXO.
...O...
..XX...
..XXO..
..OOO..
..OXX..
..OXXO.
...O...
..XX...
..XXO..
..OOO..
..OXX..
.XOXXO.
...O...
..XXO..
..XXO..
..OOO..
..OXX..
.XOXXO.
...OX..
..XXO..
..XXO..
..OOO..
..OXX..
.XOXXO.
...OX..
..XXO..
..XXO..
..OOO..
..OXXO.
.XOXXO.
...OX..
..XXO..
..XXO..
..OOOX.
..OXXO.
.XOXXO.
...OX..
..XXO..
..XXO..
..OOOX.
..OXXO.
OXOXXO.
..XOX..
..XXO..
..XXO..
..OOOX.
..OXXO.
OXOXXO.
..XOX..
..XXO..
..XXO..
..OOOX.
O.OXXO.
OXOXXO.
..XOX..
..XXO..
..XXO..
..OOOX.
O.OXXO.
OXOXXOX
..XOX..
..XXO..
..XXO..
O.OOOX.
O.OXXO.
OXOXXOX
..XOX..
..XXO..
X.XXO..
O.OOOX.
O.OXXO.
OXOXXOX
..XOX..
O.XXO..
X.XXO..
O.OOOX.
O.OXXO.
OXOXXOX
..XOX..
O.XXO..
X.XXO..
O.OOOX.
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX..
O.XXO..
X.XXO..
O.OOOX.
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX..
O.XXO..
X.XXO..
O.OOOXX
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX..
O.XXO..
X.XXO.O
O.OOOXX
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX..
O.XXO.X
X.XXO.O
O.OOOXX
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX.O
O.XXO.X
X.XXO.O
O.OOOXX
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX.O
O.XXO.X
X.XXOXO
O.OOOXX
O.OXXOX
OXOXXOX
O.XOX.O
O.XXOOX
X.XXOXO
O.OOOXX
O.OXXOX
OXOXXOX