Game 34340

bot1 Robert Seaman : : not_minimax.py (v22)
bot2 Matt Wheeler : : smol.py
Result bot1 won
Moves 353033363224454220411
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
...X.O.
.......
.......
.......
.......
...X...
...X.O.
.......
.......
.......
.......
...X...
O..X.O.
.......
.......
.......
...X...
...X...
O..X.O.
.......
.......
...O...
...X...
...X...
O..X.O.
.......
...X...
...O...
...X...
...X...
O..X.O.
.......
...X...
...O...
...X...
...X...
O..X.OO
...X...
...X...
...O...
...X...
...X...
O..X.OO
...X...
...X...
...O...
...X...
...X...
O.OX.OO
...X...
...X...
...O...
...X...
..XX...
O.OX.OO
...X...
...X...
...O...
...X...
..XX...
O.OXOOO
...X...
...X...
...O...
...X...
..XXX..
O.OXOOO
...X...
...X...
...O...
...X...
..XXXO.
O.OXOOO
...X...
...X...
...O...
...XX..
..XXXO.
O.OXOOO
...X...
...X...
...O...
..OXX..
..XXXO.
O.OXOOO
...X...
...X...
..XO...
..OXX..
..XXXO.
O.OXOOO
...X...
...X...
..XO...
..OXX..
O.XXXO.
O.OXOOO
...X...
...X...
..XOX..
..OXX..
O.XXXO.
O.OXOOO
...X...
...X...
..XOX..
..OXX..
O.XXXO.
OOOXOOO
...X...
...X...
..XOX..
..OXX..
OXXXXO.
OOOXOOO