Game 27311

bot1 Dominik K : : worst.py (v1)
bot2 Tom Campbell : : winblockprevent.py (v5)
Result bot2 won
Moves 032344620121
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
X......
.......
.......
.......
.......
.......
X..O...
.......
.......
.......
.......
.......
X.XO...
.......
.......
.......
.......
...O...
X.XO...
.......
.......
.......
.......
...O...
X.XOX..
.......
.......
.......
.......
...OO..
X.XOX..
.......
.......
.......
.......
...OO..
X.XOX.X
.......
.......
.......
.......
..OOO..
X.XOX.X
.......
.......
.......
.......
X.OOO..
X.XOX.X
.......
.......
.......
.......
X.OOO..
XOXOX.X
.......
.......
.......
..X....
X.OOO..
XOXOX.X
.......
.......
.......
..X....
XOOOO..
XOXOX.X