Game 16940

bot1 Luke Spademan : : inconspicoutbot2.py (v4)
bot2 house : : opportunist.py
Result bot1 won
Moves 222545163
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..X....
.......
.......
.......
.......
..O....
..X....
.......
.......
.......
..X....
..O....
..X....
.......
.......
.......
..X....
..O....
..X..O.
.......
.......
.......
..X....
..O....
..X.XO.
.......
.......
.......
..X....
..O..O.
..X.XO.
.......
.......
.......
..X....
..O..O.
.XX.XO.
.......
.......
.......
..X....
..O..O.
.XX.XOO
.......
.......
.......
..X....
..O..O.
.XXXXOO